Česká verze German version English version

Search

advanced

Cart: 0 items for € 0

PRIVACY POLICY

Privacy Policy Statement

E-MINCE.cz - Ing. Martin Wallek does not collect any personal information that could identify a specific person, unless the person themselves will provide E-MINCE.cz - Martin Wallek this data voluntarily. Such data can be obtained in case where a person voluntarily registers to use the server services of E-MINCE.cz - Martin Wallek, participate in surveys, participate in polls, etc. Any personal information that identifies a particular person will not be shared or sold to third parties.

E-MINCE.cz - Martin Wallek reserves the right to conduct analyzes of user behavior on their  website. These analyzes include: audience measurement, number of users viewing banner ad and clicks on a single banner.

Users should be aware that some information about users can be automatically collected during standard operation of our server (eg. IP address of the user's computer) and the use of cookies (small text files that are stored on a user's computer and the server by they can recognize a user who visited it once and then record their behavior and accordingly such as to customize the design and content to better target advertising or campaign). Cookies are not programs that may damage the user's computer. Most browsers offer the option not to accept cookies – however, the e-shop will not be able to work properly without cookies permitted.

At the user's request, E-MINCE.cz - Martin Wallek take all financially reasonable steps to delete all personal data of the user from their system.
 

I.
Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Ing. Martin Wallek, IČ 46285164, Zlín, vedený v živnostenském registru Magistrátu města Zlína (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou adresa: Ing. Martin Wallek, Osvoboditelů 5301, 76001 Zlín
  email: info(at)e-mince.cz, telefon: (+420) 577 21 21 12, 732 20 37 20
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, adresu, elektronickou adresu, telefon, identifikační číslo, apod.
 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.
Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III.
Důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
  - plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  - oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
  - Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. Každý e-mail obsahuje link pro odhlášení na jedno kliknutí.
 2. Účelem zpracování osobních údajů je
  - vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
  - zasílání obchodních sdělení a newsletterů v rámci marketingových aktivit.
 3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV.
Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje 
  - po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
  - po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V.
Další příjemci osobních údajů

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
  - podílející se na dodání zboží na základě smlouvy (smluvní přepravce), 
  - zajišťující služby provozování e-shopu a s tím související služby (IT Studio),
  - zajišťující zpracování dat za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů – zpracování účetnictví, daňové poradenství,
  - orgány státní správy v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.
 2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI.
Vaše práva jako subjektu údajů

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
  - právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, 
  - právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
  - právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
  - právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
  - právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR a
  - právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII.
Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.
Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši elektronickou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Valid from 25.5.2018

Owner
 • Ing. Martin Wallek
  Osvoboditelů 5301, CZ-76001 Zlín
 • ID No.: 46285164, VAT No.: CZ7301274167
 • Tel.: +420-577 21 21 12
 • E-mail: info@e-mince.cz
News by e-mail

Enter your e-mail to sign up for news and actions.


© 2022 Ing. Martin Wallek . Application for internet shopping EasyShop® 3.9 © IT STUDIO s.r.o.

Show the cookies panel.